Преглед на контролния панел

[Note]
 • Този контролен панел може да се различава от вашето устройство в зависимост от модела. Има различни типове контролни панели.

 • Някои функции и допълнителни елементи може да не са налични в зависимост от модела или страната (вижте Характеристики по модели).

Тип A

1

Eco

Преминете в еко режим, за да понижите консумацията на тонер и използването на хартия само при печат от компютър (вижте Еко печат).

2

WPS [a]

Лесно конфигурира връзката на безжична мрежа без необходимост от компютър (вижте Използване на WPS бутона ).

Print Screen

Натиснете този бутон и Statusсветодиод ще започне да мига. Ако желаете да отпечатате само активния екран, освободете бутона, когато Status светодиод спре да мига. Ако желаете да отпечатате целия екран, освободете бутона, докато той все още премигва.

[Note]
 • Бутон за печат на екрана може да се използва само при операционни системи Windows и Macintosh.

 • Можете да използвате тази функция само при свързано чрез USB устройство.

 • Когато разпечатвате активния прозорец/целия екран на монитора с бутона за печат на екрана, устройството може да използва повече тонер, в зависимост от това какво се печата.

 • Можете да използвате тази функция само при инсталирана програма Samsung Easy Printer Manager на устройството. Ако използвате операционна система на Macintosh, трябва да разрешите Screen Print Settings от Samsung Easy Printer Manager, за да използвате функцията "Print Screen".

3

Scan to

Изпраща сканираните данни (вж. Основни аспекти на сканирането).

4

ID Copy

Позволява ви да копирате и двете страни на личен документ, като шофьорска книжка, само от едната страна на листа (виж Копиране на лични документи).

5

Power/Wakeup

Включва или изключва захранването или събужда устройството от режим на икономия на енергия. Ако се налага да изключите устройството, натиснете този бутон и задръжте поне три секунди.

6

Front светодиод

Когато този индикатор светне, поставете предната страна на ИД карта обърната надолу върху стъклото на скенера (вж. Копиране на лични документи).

7

Back светодиод

Когато този индикатор светне, поставете задната страна на ИД карта обърната надолу върху стъклото на скенера (вж. Копиране на лични документи).

8

Stop/Clear

Спира операция в произволен момент и има и други функции.

 • Спира настоящето задание.

 • Отпечатва отчет за конфигурацията: Натиснете и задръжте този бутон за около 2 секунди, докато светлинният индикатор за състояние бавно започне да премигва, и отпуснете.

 • Предоставен информационен отчет: Натиснете и задръжте този бутон за около 6 секунди, след което го освободете.

 • Отчет за мрежова конфигурация[a]Натиснете и задръжте този бутон за около 4 секунди, докато светлинният индикатор за състояние започне да премигва бързо, и отпуснете.

9

+/- Бутони

Позволява ви да увеличавате/намалявате броя на страниците за копиране. Можете да определите броя на копията (до 99 броя), като натискате бутоните +/-. Стойността, зададена по подразбиране, е 1.

 • Ако натискате бутоните +/-, броят на копията се увеличава/намалява с едно.

 • Ако натискате и задържате бутоните +/-, броят на копията се увеличава/намалява с десет.

10

Start

Стартира задача.

11

Status светодиод

Показва състоянието на устройството (вижте разпознаване на Status светодиода).

12

Toner светодиод

Показва състоянието на тонера (вижте разпознаване на Status светодиода).

13

Екран на дисплея

Показва броя страници, които желаете да копирате.

[a] Само SCX-340xW Series.

Тип Б

1

Eco

Преминете в еко режим, за да понижите консумацията на тонер и използването на хартия само при печат от компютър и копиране (вижте Еко печат).

2

WPS [a]

Лесно конфигурира връзката на безжична мрежа без необходимост от компютър (вижте Използване на WPS бутона ).

Print Screen

Натиснете този бутон и на дисплея ще се изведе Print Screen?. Ако желаете да отпечатате само активния екран, изберете Active. Ако желаете да отпечатате целия екран, изберете Full.

[Note]
 • Бутон за печат на екрана може да се използва само при операционни системи Windows и Macintosh.

 • Можете да използвате тази функция само при свързано чрез USB устройство.

 • Когато разпечатвате активния прозорец/целия екран на монитора с бутона за печат на екрана, устройството може да използва повече тонер, в зависимост от това какво се печата.

 • Можете да използвате тази функция само при инсталирана програма Samsung Easy Printer Manager на устройството. Ако използвате операционна система на Macintosh, трябва да разрешите Screen Print Settings от Samsung Easy Printer Manager, за да използвате функцията "Print Screen".

3

ID Copy

Позволява ви да копирате и двете страни на личен документ, като шофьорска книжка, само от едната страна на листа (виж Копиране на лични документи).

4

Power/Wakeup

Включва или изключва захранването или събужда устройството от режим на икономия на енергия. Ако се налага да изключите устройството, натиснете този бутон и задръжте поне три секунди.

5

факс

Превключва в режим на факс.

6

Копиране

Превключва в режим на копиране.

7

Сканиране

Превключва в режим на сканира.

8

Menu

Отваря режим Menu и превърта възможните менюта (вж. Преглед на менютата).

9

Лява/дясна стрелка

Скролира през възможните опции в избраното меню и увеличава или понижава стойностите.

10

OK

Потвърждава направения на екрана избор.

11

Back

Изпраща ви обратно в горното ниво на менюто.

12

Start

Стартира задача.

13

Stop/Clear

Спира задачи във всеки един момент.

14

Status светодиод

Показва състоянието на устройството (вижте разпознаване на Status светодиода).

15

цифровата клавиатура

Избира номер или въвежда числово-буквени символи (вж. Букви и цифри на клавиатурата).

16

On Hook Dial

Когато натиснете този бутон, можете да чуете тон за набиране. Въведете номера на факса. Подобно е на провеждане на телефонен разговор през високоговорител (вж. Ръчно получаване в режим на телефон).

17

Redial/Pause

Набира последния номер на изпратен факс или получен ИД на изпращащ в режим на готовност или въвежда пауза (-) във факс номера в режим на редактиране (вж. Повторно избиране на факс номер).

18

Address Book

Позволява ви да съхранявате често използвани факс номера или да търсите съхранени факс номера (вж. Съхраняване на имейл адрес или Настройване на списъка с адреси за факс).

19

Екран на дисплея

Показва текущото състояние и извежда съобщения по време на работа.

[a] Само серия SCX-340xFW/ SCX-340xHW Series.

Коригиране на контролния панел

[Note]

В зависимост от опциите и моделите, илюстрациите в това ръководство на потребителя може да се различават от Вашето устройство. Проверете типа на вашето устройство (вж. Изглед отпред).